Menu
EUR
  • Specialist in maatwerk
  • Voorraad producten binnen 2 dagen geleverd
  • Particulier en zakelijk
  • Ruim 1000 verschillende bouwmaterialen

Algemene voorwaarden

Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van Handelsonderneming van Viegen B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Maurik

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1

De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en alle door ons gesloten overeenkomsten of door ons verrichte handelingen.

1.2

Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk door ons zijn bevestigd.

1.3

De vernietiging en/of nietigheid van enige bepaling van deze voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden onverlet.

1.4

Beantwoord de strekking van een nietig beding in een zodanige mate aan de strekking van een ander, als geldig aan te merken beding, dat aangenomen moet worden dat andere beding zou zijn opgenomen, indien van de eerstgenoemde wegens haar ongeldigheid was afgezien, dan komt haar de werking van dat andere beding toe.

Artikel 2 Aanbiedingen

2.1

Al onze aanbiedingen – daaronder mede begrepen prijsopgaven, brochures en prijslijsten – zijn vrijblijvend en kunnen vormvrij worden herroepen, zelfs na aanvaarding van de aanbieding door de wederpartij. Herroeping na aanvaarding door de wederpartij zal onverwijld dienen te geschieden.

2.2

Een aanvaarding van onze aanbieding, als bedoeld in artikel

2.1,

welke afwijkt van de aanbieding, geldt als een verwerping van de oorspronkelijke aanbieding en als een nieuwe aanbieding die ons niet bindt. Dit geldt ook indien de aanvaarding slechts op ondergeschikte punten van onze aanbieding afwijkt.

Artikel 3 Prijzen

3.1

Alle prijzen in de door ons genoemde aanbiedingen, als bedoeld in artikel 2.1, gelden alleen voor die aanbieding en kunnen tot aan het moment dat de overeenkomst door ons wordt geaccepteerd, worden herzien.

3.2

Bovendien kunnen de prijzen na het sluiten van de overeenkomst worden verhoogd op grond van externe factoren, zoals verhoging van belastingen, externe leveranciersprijzen, valutakoersen, grondstoffen, vrachtkosten, lonen en/of sociale lasten, invoerrechten, heffingen of andere lasten.

3.3

Indien aan afnemer geleverde goederen door ons in het buitenland zijn gekocht in vreemde valuta, is het risico van waardevermeerdering van die valuta ten opzichte van de euro, ten dage van de betaling aan ons door de afnemer, voor afnemer en heeft zulks de verplichting van afnemer tot bijbetaling van het verschil ten gevolge. Indien afnemer niet in Nederland gevestigd is en hem niet in euro’s verkocht is, is het risico van waardevermindering van de valuta waarin verkocht is ten opzichte van de euro, ten dage van de betaling door afnemer aan ons, voor afnemer en heeft zulks verplichting van afnemer tot bijbetaling van het verschil ten gevolge.

Artikel 4 Levering en keuring

4.1

De levertijd wordt, tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, slechts bij benadering opgegeven en kan nimmer als een fatale termijn worden beschouwd. Een overschrijding van de levertijd geeft afnemer in geen geval recht op schadevergoeding.

4.2

Afnemer is gehouden het geleverde onmiddellijk na aankomst te keuren. Manco’s of transportschade dienen onmiddellijk, in ieder geval binnen acht dagen na levering, aan ons bij aangetekende brief te worden gemeld op straffe van verval van rechten. Na verstrijken van genoemde termijn zijn wij gerechtigd te veronderstellen dat de afnemer het geleverde in goede staat en compleet met alle toebehoren heeft ontvangen en dat dit bij de aflevering door afnemer is gecontroleerd.

4.3

Voorts is afnemer verplicht om het geleverde bij ontvangst en in elk geval voor be- of verwerking voldoende te onderzoeken of te doen onderzoeken op overeenstemming met de bij overeenkomst bedongen kwaliteit. Eventuele tekortkomingen ter zake van de bedongen kwaliteit dienen op straffe van verval van rechten onmiddellijk, in ieder geval binnen acht dagen na ontdekking van de eventuele tekortkoming, aan ons bij aangetekende brief te worden gemeld op straffe van verval van rechten, bij gebreke waarvan het geleverde zal gelden als aanvaard en als geheel beantwoordend aan de overeenkomst.

Artikel 5

5.1

Werking van het hout, garantie en onderhoud Hout is een natuurproduct, wat betekent dat het hout blijft werken. Hout is als een spons, d.w.z. als het droogt, dan krimpt het en als het nat wordt dan zet het uit. Dat gaat nooit over. Met andere woorden uitgewerkt hout bestaat niet. Als het hout krimpt gebeurt dit niet regelmatig. Daardoor kunnen er spanningen ontstaan die tot kromming of scheurvorming kunnen leiden. Met name tussen de schroeven in een plank kunnen er scheuren ontstaan. Vooraf is niet te zeggen of en hoe een plank gaat kromtrekken of scheuren, dit is volledig afhankelijk van verschillende omstandigheden. Wij geven dan ook geen garantie op het hout voor wat betreft scheuren en kromtrekken. Hout vergrijst onder invloed van het zonlicht. Als u dit niet mooi vindt kunt u het hout o.a. behandelen met olie of beits. Het vergrijzen heeft slechts geringe invloed op de duurzaamheid. Het hout dat gezaagd wordt, is vers van de stam verzaagd, tenzij anders overeengekomen met de afnemer. Geringe afwijkingen ten aanzien van opgegeven maten, gewichten, getallen, kleuren en gelijksoortige gegevens gelden niet als tekortkomingen. Eventueel getoonde voorbeelden of modellen dienen slechts om een indruk te geven van de materiaalsoort en de kwaliteit en kunnen niet als monster worden aangemerkt. Afwijkingen in de breedte en hoogte tot 10 mm worden als standaard afwijking toegepast. Voor zover niet beschreven, bepalen de normale handelsgebruiken binnen de branche of er sprake is van een geringe afwijking.

5.2

Overkappingen met plat dak: Doordat zowel dakbalken als de dakplanken horizontaal/waterpas liggen kan het voorkomen dat er water op het dak staat. dit kunnen wij met dit systeem helaas niet voorkomen. Water op het dak is niet schadelijk en zeker niet ongebruikelijk. Tegen meerprijs kan er afschotisolatie gemonteerd worden waardoor het dak ten alle tijden droog zal zijn.

Artikel 6 Risico

6.1

Het risico van de door ons geleverde goederen is voor de afnemer:

A. Bij levering af fabriek: zodra de goederen in of op de vervoermiddelen zijn geladen;

B. Bij levering franco afnemer: zodra de goederen zijn aangevoerd op de plaats van bestemming.

6.2

Bij levering op afroep gaat het risico over, zodra de goederen op ons terrein t.b.v. afnemer zijn afgezonderd. Na afzondering van de goederen is afnemer terstond tot afname verplicht. Niet-nakoming van deze verplichting geeft ons het recht de goederen voor rekening en risico van afnemer op te slaan, respectievelijk opgeslagen te houden en aan afnemer te factureren ter zake van de opslag.

6.3

Afnemer is, zodra het vervoermiddel bij hem is aangekomen, tot de snelst mogelijke lossing verplicht. Bij niet-naleving van deze verplichting zijn wij gerechtigd afnemer te factureren ter zake van de wachttijd.

Artikel 7 Overmacht

7.1

Omstandigheden buiten onze wil en/of ons toedoen welke van dien aard zijn dat naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet of niet meer in volle omvang van ons gevergd kan worden, geven ons het recht de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden en/of de uitvoering daarvan op te schorten zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

7.2

Als omstandigheden in het vorige lid van dit artikel bedoeld gelden onder andere: niet-, niet volledige en vertraagde levering door onze toeleveranciers, oorlog en oorlogsgevaar, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, in- en uitvoerverboden, maatregelen van Nederlandse en/of vreemde overheidsorganen die de uitvoering van de overeenkomst bezwaarlijk en/of kostbaarder maken dan bij het afsluiten van een overeenkomst te voorzien was, vorst, werkstakingen en/of bedrijfsbezettingen, epidemieën, verkeersstoringen, verlies of beschadiging van transport, brand, diefstal, storingen in levering van energie, defecten aan machines, alles zowel in ons bedrijf als bij derden van wie wij de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moeten betrekken en voorts alle overige oorzaken, buiten onze wil en/of ons toedoen ontstaan.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

8.1

Wij zijn – behoudens het bepaalde in het volgende lid – nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, daaronder begrepen bedrijfsschade welke voor afnemer uit een met ons gesloten overeenkomst mocht voortvloeien. Afnemer vrijwaart ons ter dezer zake tegen aanspraken van derden.

8.2

Voorzover op ons enige aansprakelijkheid rust, is deze beperkt tot vervanging van het geleverde goed of een onderdeel daarvan, dan wel tot teruggave van de overeengekomen prijs of evenredig gedeelte daarvan, een en ander te onzer beoordeling.

8.3

Eventuele waarschuwingen met betrekking tot het gebruik van goederen, door ons geleverd, voorkomende op de verpakkingen of op de goederen zelf, worden steeds geacht onverplicht te zijn gegeven en doen geen afbreuk aan het bepaalde in de beide voorgaande leden van dit artikel.

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud en zekerheidsstelling

9.1

Wij behouden ons de eigendom voor van alle door ons geleverde goederen tot op het moment van volledige betaling van de prijs van alle door ons aan afnemer geleverde of nog te leveren goederen, alsmede ten behoeve van onze eventuele vorderingen van door ons in het kader van de levering van goederen verrichte of te verrichten werkzaamheden en van hetgeen wij van afnemer te vorderen hebben wegens diens tekortschieten in de nakoming van de met afnemer gesloten overeenkomst, daaronder begrepen incassokosten, rente en boetes.

9.2

Eerst na volledige betaling van alle vorderingen, als bedoeld in het vorige lid, vindt de overdracht plaats van de goederen.

9.3

Indien en voor zover door ons geen betaling is verkregen van de opeisbare vorderingen ter zake waarvan wij ons eigendom van geleverde goederen hebben voorbehouden, zijn wij gerechtigd zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst en worden wij, voor zover nodig, reeds nu voor als dan onherroepelijk door afnemer daartoe gemachtigd onze goederen terug te nemen en is afnemer verplicht ons in dat kader toegang te verlenen tot alle in zijn onderneming in gebruik zijnde ruimten, een en ander onverminderd ons recht om van afnemer schadevergoeding te vorderen.

9.4

Ook in geval van opschorting van betaling, aanvraag van surséance van betaling, faillissement of liguidatie van zaken van afnemer hebben wij het sub 11.3 omschreven recht.

9.5

Afnemer is gerechtigd de door ons geleverde goederen waarvan wij eigenaar zijn, ten behoeve van ons door te verkopen, echter alleen voor zulks binnen zijn normale bedrijfsvoering gebruikelijk is, tenzij wij afnemer hebben meegedeeld dat hij daartoe niet meer bevoegd is.

9.6

Afnemer is verplicht ons onverwijld op de hoogte te stellen wanneer derden rechten doen gelden met betrekking tot goederen waarvan wij ons de eigendom hebben voorbehouden.

9.7

Afnemer is verplicht op ons eerste verzoek een bezitloos pandrecht te vestigen op de door ons geleverde zaken, zodra wij om welke reden dan ook daar van de eigendom verliezen, zulks tot zekerheid voor de betaling van alle bestaande en toekomstige vorderingen van ons op afnemer, die ter zake van incassokosten en rente daaronder begrepen. Bij gebreke daarvan zijn al onze vorderingen terstond opeisbaar en zijn wij gerechtigd tot ontbinding der overeenkomst(en) over te gaan, onverminderd ons recht op schadevergoeding.

9.8

Het is afnemer verboden op de door ons geleverde zaken – ongeacht of wij daarvan nog eigenaar zijn – een vuist- of bezitloos pandrecht ten behoeve van een derde te vestigen.

9.9

Wij zullen steeds – zolang het gekochte en geleverde niet geheel mocht betaald zijn, alsook alvorens tot levering over te gaan – een bankgarantie, althans een daarmee gelijk te stellen zekerheid als waarborg voor de betaling van het verschuldigde, respectievelijk van hetgeen na levering verschuldigd zal worden, mogen verlangen. Afnemer is alsdan verplicht deze zekerheid te stellen.

9.10

Zolang de sub 9.9 bedoelde zekerheid niet is gesteld, kunnen wij de levering opschorten en/of de lopende overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden verklaren, onverminderd ons recht op nakoming en/of schadevergoeding.

Artikel 10 Betaling

10.1

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dient betaling van de factuur door ons te zijn ontvangen binnen dertig dagen na factuurdatum op een door ons aangewezen bank- of girorekening.

10.2

Indien binnen 30 dagen na factuurdatum geen betaling heeft plaatsgevonden, zijn wij gerechtigd een rente gelijk aan de wettelijke rente, vermeerderd met 2% per jaar, in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van een maand wordt gerekend voor een volle maand.

10.3

Indien het factuurbedrag ten dage der opeisbaarheid niet volledig is betaald, zal afnemer in verzuim zijn door het enkele verloop van de termijn zonder dat sommatie of ingebrekestelling is vereist. Wij zijn alsdan gerechtigd zonder enige rechterlijke tussenkomst de overeenkomst te ontbinden. Voorts is afnemer dan gehouden ons te vergoeden alle kosten die wij dienen te maken ter incasso van de openstaande bedragen met name: A. declaraties van advocaten en procureurs ter zake van hun werkzaamheden, zowel in, als buiten rechte, ook voor zover zij de door de Rechter geliquideerde bedragen te boven gaan, kosten van deurwaarders, zaakwaarnemers en incassobureaus, alsmede alle executiekosten. De buitengerechtelijke kosten van de zojuist genoemden worden gefixeerd op 15% van de hoofdsom; zulks met een minimum van € 150,00; B. de kosten van faillissementsaanvragen; C. de opslagkosten ingeval van opschorting van levering.

10.4

Een betaling strekt eerst in mindering van de incassokosten, vervolgens de verschuldigde rente en daarna van de hoofdsom. Indien afnemer meerdere facturen onbetaald laat, strekt een betaling – met in achtneming van het bepaalde in de vorige zin – eerst in mindering op de oudste factuur en vervolgens de op één na oudste factuur, enzovoorts.

Artikel 11 Compensatie, verrekening, opschorting

11.1

Het is afnemer niet toegestaan enig door hem aan ons verschuldigd bedrag te compenseren met bedragen welke wij aan hem verschuldigd mochten zijn.

11.2

Ingeval van tijdelijke onmogelijkheid tot levering is afnemer niet gerechtigd tot opschorting van de betaling.

11.3

Afnemer is evenmin gerechtigd tot opschorting van de betaling uit hoofde van deze overeenkomst in verband met enige andere met ons gesloten overeenkomst.

11.4

Onverminderd het recht nakoming van de overeenkomst te vorderen en onverminderd het recht op volledige schadevergoeding fixeren wij bij eenzijdige annulering van de overeenkomst door afnemer de aan ons te vergoeden schadevergoeding ter zake 10% van de netto-factuurwaarde, zonder gehouden te zijn aan te tonen dat deze schade daadwerkelijk is geleden.

Artikel 12 Geschillen

Alle geschillen tussen afnemer en ons welke mochten voortvloeien uit de door ons met afnemer gesloten overeenkomst, zullen ter onzer keuze worden beslecht door de Rechter die bevoegd is op grond van wettelijke competentieregels, dan wel door de bevoegde Rechter in het arrondissement van onze plaats van feitelijke vestiging.

Artikel 13

Nederlands recht van toepassing op alle door ons verrichte handelingen waaronder door ons gesloten overeenkomsten, is Nederlands recht van toepassing.

Kies uw taal
Kies uw valuta

Mijn account

Wachtwoord vergeten?

Recent toegevoegd

Totaal excl. btw
€0,00
Bestel nog voor €2.000,00 en de verzending is gratis
0
Vergelijk
Start vergelijking

Dit artikel is toegevoegd aan uw winkel wagen!